Fedorov V.V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

12.
Shugurov K.Y.
Reznik R.R.
Mozharov A.M.
Kotlyar K.P.
Koval O.Y.
Osipov A.V.
Fedorov V.V.
Shtrom I.V.
Bolshakov A.D.
Kukushkin S.A.
Cirlin G.E.
, vol.
90
, pp.
20-25
, 2019
[DOI:
10.1016/j.mssp.2018.09.024
] [IF:
2.220
, SJR:
0.645
]
11.
Fedorov V.V.
Dvoretckaia L.N.
Sapunov G.A.
Kirilenko D.A.
Shugurov K.Y.
Cirlin G.E.
, vol.
52
, pp.
2092-2095
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261816008X
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
10.
Fedorov V.V.
Kirilenko D.A.
Sitnikova A.A.
Sapunov G.A.
Dvoretckaia L.N.
Shtrom I.V.
Cirlin G.E.
, vol.
20
, pp.
3370-3380
, 2019
[DOI:
10.1039/C8CE00348C
]
9.
Vasiliev A.A.
Sapunov G.A.
Fedorov V.V.
Cirlin G.E.
, vol.
52
, pp.
489-492
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040231
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
7.
Mozharov A.M.
Vasiliev A.A.
Bolshakov A.D.
Sapunov G.A.
Fedorov V.V.
Cirlin G.E.
, vol.
52
, pp.
1809-1812
, 2019
[DOI:
10.1134/S106378261814021X
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
6.
, vol.
52
, pp.
2088-2091
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618160054
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
5.
Sapunov G.A.
Shtrom I.V.
Sibirev N.V.
Fedorov V.V.
Ubyivovk E.V.
Tchernycheva M.
Cirlin G.E.
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
]

2018

4.
Bolshakov A.D.
Fedorov V.V.
Sapunov G.A.
Mozharov A.M.
Dvoreckaia L.N.
Shugurov K.
Shtrom I.V.
Mukhin M.S.
Cirlin G.E.
, vol.
1092
, pp.
12013
, 2018
[DOI:
10.1088/1742-6596/1092/1/012013
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]

2013

3.
Sokolov N.S.
Suturin S.M.
Krichevtsov B.B.
Dubrovskii V.G.
Gastev S.V.
Sibirev N.V.
Baranov D.A.
Fedorov V.V.
Sitnikova A.A.
Nashchekin A.V.
Sakharov V.I.
Serenkov I.T.
Shimada T.
Yanase T.
Tabuchi M.
, vol.
87
, pp.
125407
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.125407
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
2.
Baranov D.A.
Krichevtsov B.B.
Gastev S.V.
Banschikov A.G.
Fedorov V.V.
Koshmak K.V.
Suturin S.M.
Sokolov N.S.
, vol.
267
, pp.
196-199
, 2013
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2012.10.006
] [IF:
2.538
, SJR:
0.951
]

2012

1.
Suturin S.M.
Fedorov V.V.
Banshchikov A.G.
Baranov D.A.
Koshmak K.V.
Torelli P.
Fujii J.
Panaccione G.
Amemiya K.
Sakamaki M.
Nakamura T.
Tabuchi M.
Pasquali L.
Sokolov N.S.
, vol.
25
, pp.
46002
, 2012
[DOI:
10.1088/0953-8984/25/4/046002
] [IF:
2.223
, SJR:
0.881
]
Курсы отсутствуют.
Проекты отсутствуют.
Новости отсутствуют.