Zhukovsky Sergei_V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

4.
Zhukovsky Sergei_V.
Andryieuski Andrei
Takayama Osamu
Shkondin Evgeniy
Malureanu Radu
Jensen Flemming
Lavrinenko Andrei V.
  , vol.
115
, pp.
177402
, 2015
[DOI:
10.1103/PhysRevLett.115.177402
] [IF:
8.462
, SJR:
3.560
]
3.
Zhukovsky Sergei_V.
Protsenko Igor_E.
Ikhsanov Renat_Sh.
Smetanin Igor_V.
Бабичева Виктория
Uskov er_V.
[DOI:
10.1002/pssr.201510285
]

2014

2.
Zhukovsky Sergei_V.
Babicheva Viktoriia_E.
Alex
Uskov er_V.
Protsenko Igor_E.
Lavrinenko Andrei V.
, vol.
116
, pp.
929-940
, 2014
[DOI:
10.1007/s00339-014-8464-6
] [IF:
1.694
, SJR:
0.509
]

2013

1.
Zhukovsky Sergei_V.
Babicheva Viktoriia_E.
Alex
Uskov er_V.
Protsenko Igor_E.
Lavrinenko Andrei V.
, vol.
9
, pp.
283-289
, 2013
[DOI:
10.1007/s11468-013-9621-z
] [IF:
2.139
, SJR:
0.640
]
Курсы отсутствуют.
Проекты отсутствуют.
Новости отсутствуют.