Sibirev N.V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

3.
Sapunov G.A.
Shtrom I.V.
Sibirev N.V.
Fedorov V.V.
Ubyivovk E.V.
Tchernycheva M.
Cirlin G.E.
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
]

2014

2.
Bouravleuv A.D.
Sibirev N.V.
Gilstein E.P.
Brunkov P.N.
Tchernycheva M.
Khrebtov A.I.
Samsonenko Yu.B.
Cirlin G.E.
, vol.
48
, pp.
344-349
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614030075
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]

2013

1.
Sokolov N.S.
Suturin S.M.
Krichevtsov B.B.
Dubrovskii V.G.
Gastev S.V.
Sibirev N.V.
Baranov D.A.
Fedorov V.V.
Sitnikova A.A.
Nashchekin A.V.
Sakharov V.I.
Serenkov I.T.
Shimada T.
Yanase T.
Tabuchi M.
, vol.
87
, pp.
125407
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.125407
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
Курсы отсутствуют.
Проекты отсутствуют.
Новости отсутствуют.