Baranov D.A.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2016

5.
Kovrov A.E.
Baranov D.A.
Симовский Константин
, pp.
234-236
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756848
]

2015

2013

3.
Sokolov N.S.
Suturin S.M.
Krichevtsov B.B.
Dubrovskii V.G.
Gastev S.V.
Sibirev N.V.
Baranov D.A.
Fedorov V.V.
Sitnikova A.A.
Nashchekin A.V.
Sakharov V.I.
Serenkov I.T.
Shimada T.
Yanase T.
Tabuchi M.
, vol.
87
, pp.
125407
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.125407
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
2.
Baranov D.A.
Krichevtsov B.B.
Gastev S.V.
Banschikov A.G.
Fedorov V.V.
Koshmak K.V.
Suturin S.M.
Sokolov N.S.
, vol.
267
, pp.
196-199
, 2013
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2012.10.006
] [IF:
2.538
, SJR:
0.951
]

2012

1.
Suturin S.M.
Fedorov V.V.
Banshchikov A.G.
Baranov D.A.
Koshmak K.V.
Torelli P.
Fujii J.
Panaccione G.
Amemiya K.
Sakamaki M.
Nakamura T.
Tabuchi M.
Pasquali L.
Sokolov N.S.
, vol.
25
, pp.
46002
, 2012
[DOI:
10.1088/0953-8984/25/4/046002
] [IF:
2.223
, SJR:
0.881
]
Курсы отсутствуют.
Проекты отсутствуют.
Новости отсутствуют.