C. J

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2015

1.
Mozharov Alexey
Bolshakov Alexey
Kudryashov D.A.
Kryzhanovskaya N.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
C. J
Tchernysheva M.
, vol.
643
, pp.
12115
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012115
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.