Polubavkina Yu.S.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

2.
Moiseev E.I.
Kryzhanovskaya N.V.
Polubavkina Yu.S.
Maximov M.V.
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Lipovskii A.A.
Mukhin Ivan
Mozharov Alexey
Komissarenko Filipp
Sadrieva Zarina
Krasnok Alexander
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
Zhukov A.E.
, vol.
4 (2)
, pp.
275–281
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00552
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]

2016

1.
Polubavkina Yu.S.
Kryzhanovskaya N.V.
Moiseev E.I.
Kulagina M.M.
Mukhin Ivan
Komissarenko Filipp
Zadiranov Yu.M.
Maximov M.V.
Krasnok Alexander
Bogdanov Andrey
Zhukov A.E.
Shelaev A.V.
, vol.
741
, pp.
12158
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012158
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.