Ubyivovk Evgeniy

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

1.
Milichko Valentin
Zalogina Anastasia
Mingabudinova L.R.
Vinogradov V.
Ubyivovk Evgeniy
Krasilin Andrey
Mukhin Ivan
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
Pidko E.A.
, vol.
1874
, pp.
30025
, 2017
[DOI:
10.1063/1.4998054
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.