Soshenko V.V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

1.
Kapitanova Polina
Soshenko V.V.
Vorobyov V.V.
Dobrykh Dmitry
Bolshedvorskii S.V.
Sorokin V.N.
Akimov A.V.
, vol.
108
, pp.
625
, 2018
[DOI:
DOI: 10.1134/S0370274X1821004X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.