Klimko G.V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

4.
Sorokin S.V.
Sedova I.V.
Gronin S.V.
Klimko G.V.
Belyaev K.G.
Rakhlin M.V.
Mukhin Ivan
Toropov A.A.
Ivanov S.V.
, vol.
477
, pp.
127-130
, 2019
[DOI:
10.1016/j.jcrysgro.2016.12.018
]
3.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Mukhin Ivan
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
60
, pp.
691-694
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063783418040261
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
2.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Mukhin Ivan
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
52
, pp.
511-513
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040243
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
1.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Mukhin Ivan
Kirilenko D.A.
Shubina T.V.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
8
, pp.
5299
, 2019
[DOI:
10.1038/s41598-018-23687-7
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.