Belyaev K.G.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

7.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Sorokin S.V.
Sedova I.V.
Kirilenko D.A.
Mozharov A.M.
Mukhin Ivan
Kulagina M.M.
Zadiranov Y.M.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
108
, pp.
201-204
, 2019
[DOI:
10.1134/S0021364018150109
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
6.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Mukhin Ivan
Kirilenko D.A.
Shubina T.V.
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
8
, pp.
5299
, 2019
[DOI:
10.1038/s41598-018-23687-7
] [IF:
4.259
, SJR:
1.625
]
5.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Mukhin Ivan
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
52
, pp.
511-513
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063782618040243
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
4.
Rakhlin M.V.
Belyaev K.G.
Klimko G.V.
Mukhin Ivan
Ivanov S.V.
Toropov A.A.
, vol.
60
, pp.
691-694
, 2019
[DOI:
10.1134/S1063783418040261
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]
3.
Sorokin S.V.
Sedova I.V.
Gronin S.V.
Klimko G.V.
Belyaev K.G.
Rakhlin M.V.
Mukhin Ivan
Toropov A.A.
Ivanov S.V.
, vol.
477
, pp.
127-130
, 2019
[DOI:
10.1016/j.jcrysgro.2016.12.018
]

2018

2.
Mintairov A.M.
Kapaldo J.
Merz J.L.
Rouvimov S.
Lebedev D.V.
Kalyuzhnyy N.A.
Mintairov S.A.
Belyaev K.G.
Rakhlin M.V.
Toropov A.A.
Brunkov P.N.
Vlasov A.S.
Zadiranov Y.M.
Blundell S.A.
Mozharov A.M.
Mukhin Ivan
Yakimov M.
Oktyabrsky S.
Shelaev A.V.
Bykov V.A.
, vol.
97
, pp.
195443
, 2018
[DOI:
10.1103/PhysRevB.97.195443
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
1.
Lebedev D.V.
Kalyuzhnyy N.A.
Mintairov S.A.
Belyaev K.G.
Rakhlin M.V.
Toropov A.A.
Brunkov P.
Vlasov A.S.
Merz J.
Rouvimov S.
Oktyabrsky S.
Yakimov M.
Mukhin I.V.
Shelaev A.V.
Bykov V.A.
Romanova A.Y.
Buryak P.A.
Mintairov A.M.
, vol.
52
, pp.
497-501
, 2018
[DOI:
10.1134/S1063782618040206
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.