Kryzhanovskaya N.V.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

9.
Moiseev E.I.
Kryzhanovskaya N.V.
Polubavkina Yu.S.
Maximov M.V.
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Lipovskii A.A.
Mukhin Ivan
Mozharov Alexey
Komissarenko Filipp
Sadrieva Zarina
Krasnok Alexander
Bogdanov Andrey
Lavrinenko A.V.
Zhukov A.E.
, vol.
4 (2)
, pp.
275–281
, 2017
[DOI:
10.1021/acsphotonics.6b00552
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]

2016

8.
Polubavkina Yu.S.
Kryzhanovskaya N.V.
Moiseev E.I.
Kulagina M.M.
Mukhin Ivan
Komissarenko Filipp
Zadiranov Yu.M.
Maximov M.V.
Krasnok Alexander
Bogdanov Andrey
Zhukov A.E.
Shelaev A.V.
, vol.
741
, pp.
12158
, 2016
[DOI:
10.1088/1742-6596/741/1/012158
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]

2015

7.
Mozharov Alexey
Bolshakov Alexey
Kudryashov D.A.
Kryzhanovskaya N.V.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
C. J
Tchernysheva M.
, vol.
643
, pp.
12115
, 2015
[DOI:
10.1088/1742-6596/643/1/012115
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
6.
Bogdanov Andrey
Mukhin Ivan
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Sadrieva Zarina
Kulagina M.M.
Zadiranov Yu.M.
Lipovskii A.A.
Moiseev E.I.
Kudashova Yu.V.
Zhukov A.E.
, vol.
40
, pp.
4022-4025
, 2015
[DOI:
10.1364/OL.40.004022
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]

2014

5.
Maximov M.V.
Kryzhanovskaya N.V.
Nadtochiy A.M.
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Bogdanov Andrey
Sadrieva Zarina
Zhukov A.E.
Lipovskii A.A.
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
, vol.
9
, pp.
657
, 2014
[DOI:
10.1186/1556-276X-9-657
] [IF:
2.779
, SJR:
0.589
]
4.
Zhukov A.E.
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Lipovskii A.A.
Savel`yev A.V.
Bogdanov Andrey
Shostak I.I.
Moiseev E.I.
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
, vol.
48
, pp.
1626-1630
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063782614120240
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]
3.
Kryzhanovskaya N.V.
Mukhin Ivan
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Bogdanov Andrey
Nadtochiy A.M.
Maximov M.V.
Zhukov A.E.
Kulagina M.M.
Vashanova K.A.
Zadiranov Yu.M.
Troshkov S.I.
Lipovskii A.A.
Mintairov A.
, vol.
22
, pp.
25782-25787
, 2014
[DOI:
10.1364/OE.22.025782
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
2.
Kryzhanovskaya N.V.
Maximov M.V.
Mukhin Ivan
Zhukov A.E.
Moiseev E.I.
Shostak I.I.
Savelyev A.V.
Bogdanov Andrey
Karpov D.V.
Laukkanen J.
Tommila J.
[DOI:
10.1109/ISLC.2014.224
]

2011

1.
Kryzhanovskaya N.V.
Blokhin S.A.
Maximov M.V.
Nadtochy A.M.
Zhukov A.E.
Fedorova K.V.
Ledentsov N.N.
Ustinov V.M.
Il’inskaya N.D.
Bimberg D.
, vol.
45
, pp.
962-965
, 2011
[DOI:
10.1134/S1063782611070116
] [IF:
0.705
, SJR:
0.380
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.