Journal: Beilstein Journal of Nanotechnology

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

2.
Bolshakov Alexey
Mozharov Alexey
Sapunov G.A.
Shtrom I.V.
Sibirev N.V.
Fedorov V.V.
Ubyivovk E.V.
Tchernycheva M.
Cirlin G.E.
Mukhin Ivan
, vol.
9
, pp.
146-154
, 2019
[DOI:
10.3762/bjnano.9.17
]

2018

1.
Glukhova Оlga
Nefedov Igor
Shalin Alexander
Slepchenkov Мichael
[DOI:
10.3762/bjnano.9.125
]