Babicheva Viktoriia

Email
v.babicheva@metalab.ifmo.ru

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2019

16.
Terekhov Pavel
Babicheva Viktoriia
Baryshnikova Kseniia
Shalin Alexander
Karabchevsky Alina
Evlyukhin Andrey B.
, vol.
99
, pp.
45424
, 2019
[DOI:
10.1103/PhysRevB.99.045424
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
15.
Terekhov Pavel
Babicheva Viktoriia
Baryshnikova Kseniia
Shalin Alexander
Karabchevsky Alina
Evlyukhin Andrey B.
, vol.
10927
, 2019
[DOI:
10.1117/12.2506973
]

2017

14.
Babicheva Viktoriia
Petrov Mihail
Baryshnikova Kseniia
Belov Pavel
, vol.
34
, pp.
D18-D28
, 2017
[DOI:
10.1364/JOSAB.34.000D18
] [IF:
1.806
, SJR:
0.894
]

2016

13.
Chebykin Alexander
Babicheva Viktoriia
Iorsh Ivan
Orlov Alexey
Belov Pavel
Zhukovsky Sergei
, vol.
93
, pp.
33855
, 2016
[DOI:
10.1103/PhysRevA.93.033855
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]

2015

12.
Zhukovsky Sergei_V.
Protsenko Igor_E.
Ikhsanov Renat_Sh.
Smetanin Igor_V.
Babicheva Viktoriia
Uskov er_V.
[DOI:
10.1002/pssr.201510285
]
11.
Babicheva Viktoriia
Shalaginov Mikhail Y.
Ishii Satoshi
Boltasseva A.
Kildishev A.V.
, vol.
23
, pp.
9681-968
, 2015
[DOI:
10.1364/OE.23.009681
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]

2014

10.
Babicheva Viktoriia
Zhukovsky Sergei V.
Lavrinenko Andrei V.
, vol.
22
, pp.
28890-28897
, 2014
[DOI:
10.1364/OE.22.028890
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
9.
Orlov Alexey
Yankovskaya Elizaveta
Zhukovsky Sergei V.
Babicheva Viktoriia
Iorsh Ivan
Belov Pavel
, vol.
4
, pp.
417-426
, 2014
[DOI:
10.3390/cryst4030417
]
8.
Zhukovsky Sergei V.
Babicheva Viktoriia
Evlyukhin Andrey B.
Protsenko Igor E.
Lavrinenko Andrei V.
Uskov Alexander V.
  , vol.
4
, pp.
31038
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevX.4.031038
] [IF:
12.789
, SJR:
7.044
]
7.
Ishii Satoshi
Shalaginov Mikhail Y.
Babicheva Viktoriia
Boltasseva A.
Kildishev A.V.
, vol.
39
, pp.
4663-4666
, 2014
[DOI:
10.1364/OL.39.004663
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
6.
Orlov Alexey
Krylova Anastasia
Zhukovsky Sergei V.
Babicheva Viktoriia
Belov Pavel
, vol.
90
, pp.
13812
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevA.90.013812
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
5.
Zhukovsky Sergei V.
Orlov Alexey
Babicheva Viktoriia
Lavrinenko Andrei_V.
Sipe J.E.
, vol.
90
, pp.
13801
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevA.90.013801
] [IF:
2.925
, SJR:
1.281
]
4.
Babicheva Viktoriia
Kinsey Nathaniel
Naik Gururaj
Ferrera Marcello
Lavrinenko Andrei
Shalaev Vladimir_M.
Boltasseva ra
, vol.
FTu3K
, pp.
FTu3K.3
, 2014
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FTu3K.3
]
3.
Uskov A.V.
Protsenko Igor
Ikhsanov Renat
Babicheva Viktoriia
Zhukovsky Sergei
Lavrinenko Andrei
O'Reilly Eoin
Xu Hongxing
, vol.
FM1K
, pp.
FM1K.2
, 2014
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FM1K.2
]
2.
Babicheva Viktoriia
Iorsh Ivan
Orlov Alexey
Belov Pavel
Lavrinenko Andrei
Andryieuski Andrei
Zhukovsky Sergei
, vol.
FTu2C
, pp.
FTu2C.3
, 2014
[DOI:
10.1364/CLEO_QELS.2014.FTu2C.3
]
1.
Zhukovsky Sergei
Babicheva Viktoriia
Uskov Aleksander V.
Protsenko Igor E.
Lavrinenko Andrei V.
, vol.
9125
, pp.
91250W
, 2014
[DOI:
10.1117/12.2052442
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.