Inogamov N.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2016

1.
Kuchmizhak A.
Vitrik O.
Kulchin Y.N.
Stozhenko D.
Mayor A.
Mirochnik A.
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Kudryashov S.I.
Inogamov N.
Zhakhovsky V.
  , vol.
8
, pp.
12352-12361
, 2016
[DOI:
10.1039/C6NR01317A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.