Zywietz Urs

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2018

2.
Zhigunov Denis
Evlyukhin Andrey B.
Shalin Alexander
Zywietz Urs
Chichkov B.
, 2018
[DOI:
10.1021/acsphotonics.7b01275
] [IF:
6.880
, SJR:
3.516
]

2017

1.
Makarov Sergey
Petrov Mihail
Zywietz Urs
Milichko Valentin
Zuev Dmitry
Lopanitsyna N.
Kuksin A.
Mukhin Ivan
Zograf Georgiy
Ubyivovk E.
Smirnova D.
Starikov S.
Chichkov B.N.
Kivshar Yuri
  , 2017
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.7b00392
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.