Kulchin Y.N.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2016

22.
Kuchmizhak A.
Vitrik O.
Kulchin Y.N.
Stozhenko D.
Mayor A.
Mirochnik A.
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Kudryashov S.I.
Inogamov N.
Zhakhovsky V.
  , vol.
8
, pp.
12352-12361
, 2016
[DOI:
10.1039/C6NR01317A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]

2015

21.
Zayarnyi D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Bezhanov G. S.
Uryupin S. A.
Kanavin A. P.
Emel’yanov V.I.
Alferov S. V.
Khonina S. N.
Karpeev S. V.
Kuchmizhak A.A.
Vitrik O.B.
Kulchin Y.N.
, vol.
101
, pp.
394-397
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015060132
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
20.
Kuchmizhak A.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Kulchin Y.N.
Vitrika O.B.
Efimov T. V.
, vol.
40
, pp.
1687-1690
, 2015
[DOI:
10.1364/OL.40.001687
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]

2014

19.
Kulchin Y.N.
Vitrik O.B.
Kuchmizhak A.A.
Emel'yanov V.I.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
, vol.
90
, pp.
23017
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevE.90.023017
] [IF:
2.326
, SJR:
0.993
]
18.
Danilov P.A.
Zayarnyi D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Yurovskikh V.I.
Kulchin Y.N.
Vitrik O.B.
Kuchmizhak A.A.
Drozdova E.A.
Odinokov S.B.
, vol.
44
, pp.
540-546
, 2014
[DOI:
10.1070/QE2014v044n06ABEH015426
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]
17.
P. V.
Kulchin Y.N.
Milichko Valentin
, vol.
56
, pp.
359-366
, 2014
[DOI:
10.1134/S1063783414020097
] [IF:
0.782
, SJR:
0.437
]

2013

16.
Kuchmizhaka A.A.
Kulchin Y.N.
Vitrika O.B.
Savchuka A.G.
Makarov Sergey
Kudryashov S.I.
A. A.
, vol.
308
, pp.
125-129
, 2013
[DOI:
10.1016/j.optcom.2013.06.051
] [IF:
1.542
, SJR:
0.633
]
15.
A Valentin
Nechaev Anton_I.
Valtsifer Viktor_A.
Strelnikov Vladimir_N
Kulchin Y.N.
Dzyuba Vladimir_P.
, vol.
8
, pp.
317
, 2013
[DOI:
10.1186/1556-276X-8-317
] [IF:
2.779
, SJR:
0.589
]
14.
Kulchin Y.N.
Vitrik O.B.
Kuchmizhak A.A.
Nepomnyashchii A.V.
Savchuk A.G.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
, vol.
38
, pp.
1452
, 2013
[DOI:
10.1364/OL.38.001452
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
13.
Kulchin Y.N.
Dzyuba Vladimir_P.
Milichko Valentin
, vol.
677
, pp.
36-41
, 2013
[DOI:
10.4028/www.scientific.net/AMR.677.36
]
12.
Dzyuba Vladimir_P.
Kulchin Y.N.
Milichko Valentin
, vol.
677
, pp.
42-48
, 2013
[DOI:
10.4028/www.scientific.net/AMR.677.42
]
11.
Milichko Valentin
Dzyuba Vladimir_P.
Kulchin Y.N.
, vol.
111
, pp.
319-322
, 2013
[DOI:
10.1007/s00339-013-7609-3
] [IF:
1.694
, SJR:
0.509
]
10.
Dielectric nanoparticles with novel nonlinear optical properties
Milichko Valentin
Dzyuba V.P.
Kulchin Y.N.

2012

9.
Dzyuba Vladimir_P.
Kulchin Y.N.
Milichko Valentin
, vol.
14
, pp.
1208
, 2012
[DOI:
10.1007/s11051-012-1208-7
] [IF:
2.278
, SJR:
0.485
]

2011

8.
Kulchin Y.N.
Dzyuba V.P.
Milichko Valentin
, vol.
12
, pp.
43650
, 2011
[DOI:
10.5772/10539
]
6.
Dzyuba V.
Milichko Valentin
Kulchin Y.N.
, vol.
5
, pp.
53528
, 2011
[DOI:
10.1117/1.3666054
] [IF:
1.686
, SJR:
0.470
]
5.
The nonlinear optical properties of suspensions of dielectric Al2O3 nanoparticles. Theory and experiment
Kulchin Y.N.
Dzyuba V.
Milichko Valentin

2010

4.
The variations of the nanoparticle’s shape and quantum-dimensional states of the quantum dots or nanoparticles
Krasnok Alexander
Dzyuba V.P.
Dzyuba I.V.
Kulchin Y.N.
, vol.
12 №2
, 2010
3.
Nonlinear refractive index of dielectric nanocomposites as a function of intensity and frequency of radiation
Dzyuba V.P.
Kulchin Y.N.
Krasnok Alexander
Milichko Valentin
Dzyuba I.V.
, vol.
12
, pp.
243-249
, 2010
2.
Nonlinear transmission of light by dielectric nanocomposites
Krasnok Alexander
Dzyuba V.P.
Kulchin Y.N.
Dzyuba I.V.
, vol.
12 №1
, 2010
1.
Nonlinear transmission of light by dielectric nanocomposites
Dzyuba V.P.
Krasnok Alexander
Kulchin Y.N.
Dzyuba I.V.
, vol.
12 №2
, 2010

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.