Baranov D.A.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2016

5.
Kovrov A.E.
Baranov D.A.
Shalin Alexander
Mukhin Ivan
Simovski Constantin
, pp.
234-236
, 2016
[DOI:
10.1109/DD.2016.7756848
]

2015

4.
Baranov D.A.
Shishkin Ivan
Permyakov Dmitry
Samusev Kirill
Samusev Anton
Bogdanov Andrey
[DOI:
10.1109/DD.2015.7354828
]

2013

3.
Sokolov N.S.
Suturin S.M.
Krichevtsov B.B.
Dubrovskii V.G.
Gastev S.V.
Sibirev N.V.
Baranov D.A.
Fedorov V.V.
Sitnikova A.A.
Nashchekin A.V.
Sakharov V.I.
Serenkov I.T.
Shimada T.
Yanase T.
Tabuchi M.
, vol.
87
, pp.
125407
, 2013
[DOI:
10.1103/PhysRevB.87.125407
] [IF:
3.836
, SJR:
1.939
]
2.
Baranov D.A.
Krichevtsov B.B.
Gastev S.V.
Banschikov A.G.
Fedorov V.V.
Koshmak K.V.
Suturin S.M.
Sokolov N.S.
, vol.
267
, pp.
196-199
, 2013
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2012.10.006
] [IF:
2.538
, SJR:
0.951
]

2012

1.
Suturin S.M.
Fedorov V.V.
Banshchikov A.G.
Baranov D.A.
Koshmak K.V.
Torelli P.
Fujii J.
Panaccione G.
Amemiya K.
Sakamaki M.
Nakamura T.
Tabuchi M.
Pasquali L.
Sokolov N.S.
, vol.
25
, pp.
46002
, 2012
[DOI:
10.1088/0953-8984/25/4/046002
] [IF:
2.223
, SJR:
0.881
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.