Kudryashov S.I.

Papers

Impact Factor

Scientific Journal Ranking

2017

39.
Tiguntseva Ekaterina
Saraeva I.N.
Kudryashov S.I.
Ushakova E.
Komissarenko Filipp
Ishteev Arthur
Tsypkin A.N.
Haroldson R.
Milichko Valentin
Zuev Dmitry
Makarov Sergey
Zakhidov Anvar
[DOI:
10.1088/1742-6596/917/6/062002
] [IF:
0.360
, SJR:
0.240
]
38.
Ivanov K.A.
Gozhev D.A.
Rodichkina S.P.
Makarov Sergey
Makarov S.S.
Dubatkov M.A.
Pikuz S.A.
Presnov D.E.
Paskhalov A.A.
Eremin N.V.
Brantov A.V.
Bychenkov V.Y
Volkov R.V.
Timoshenko V.Y.
Kudryashov S.I.
Savel’ev A.B.
, vol.
123
, pp.
252
, 2017
[DOI:
10.1007/s00340-017-6826-4
] [IF:
1.634
, SJR:
0.801
]
37.
Apostolovaa T.
Obreshkov B.D.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Mel’nik N.N.
Rudenko A.A.
, vol.
427
, pp.
334-343
, 2017
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2017.07.263
] [IF:
2.538
, SJR:
0.951
]

2016

36.
Kuchmizhak A.
Vitrik O.
Kulchin Y.N.
Stozhenko D.
Mayor A.
Mirochnik A.
Makarov Sergey
Milichko Valentin
Kudryashov S.I.
Inogamov N.
Zhakhovsky V.
  , vol.
8
, pp.
12352-12361
, 2016
[DOI:
10.1039/C6NR01317A
] [IF:
7.367
, SJR:
2.769
]

2015

35.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Ionin A.A.
Nathala C.S.R.
Ajami A.
Ganz T.
Assion A.
Husinsky W.
, vol.
40
, pp.
4967-4970
, 2015
[DOI:
10.1364/OL.40.004967
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
34.
Makarov Sergey
Kudryashov S.I.
Mukhin Ivan
Mozharov Alexey
Milichko Valentin
Krasnok Alexander
Belov Pavel
  , 2015
[DOI:
10.1021/acs.nanolett.5b02534
] [IF:
12.712
, SJR:
7.983
]
33.
Zayarnyi D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Bezhanov G. S.
Uryupin S. A.
Kanavin A. P.
Emel’yanov V.I.
Alferov S. V.
Khonina S. N.
Karpeev S. V.
Kuchmizhak A.A.
Vitrik O.B.
Kulchin Y.N.
, vol.
101
, pp.
394-397
, 2015
[DOI:
10.1134/S0021364015060132
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
32.
Kuchmizhak A.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Kulchin Y.N.
Vitrika O.B.
Efimov T. V.
, vol.
40
, pp.
1687-1690
, 2015
[DOI:
10.1364/OL.40.001687
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
31.
Ivanov K.A.
Brantov A.V.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Gozhev D.A.
Volkov R.V.
Ionin A.A.
Bychenkov V.Yu.
Savel`ev A.B.
, vol.
12
, pp.
46005
, 2015
[DOI:
10.1088/1612-2011/12/4/046005
] [IF:
2.964
, SJR:
0.768
]
30.
Nathala C.S.
Ajami A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Ganz T.
Assion A.
Husinsky W.
, vol.
23
, pp.
5915-5929
, 2015
[DOI:
10.1364/OE.23.005915
] [IF:
3.307
, SJR:
1.487
]
29.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
, vol.
12
, pp.
25902
, 2015
[DOI:
10.1088/1612-2011/12/2/025902
] [IF:
2.964
, SJR:
0.768
]

2014

28.
Zayarny D.A.
Ionin A.A.
Kiseleva I.V.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Timkin I.A.
Khmel’nitskii R.A.
Nguen Ch.T.Kh.
, vol.
100
, pp.
295-298
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014170135
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
27.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
, vol.
117
, pp.
1757-1763
, 2014
[DOI:
10.1007/s00339-014-8826-0
] [IF:
1.694
, SJR:
0.509
]
26.
Kolobov Y.R.
Smolyakova M.Yu.
Kolobova A.Yu.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Saltuganov P.N.
Zayarny D.A.
Ligachev A.E.
, vol.
11
, pp.
125602
, 2014
[DOI:
10.1088/1612-2011/11/12/125602
] [IF:
2.964
, SJR:
0.768
]
25.
Emel'yanov V.I.
Zayarnyi D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Saltuganov P.N.
, vol.
44
, pp.
829-835
, 2014
[DOI:
10.1070/QE2014v044n09ABEH015466
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]
24.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Mel’nik N.N.
Rudenko A.A.
Saltuganov P.N.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Timkin I.A.
Khmelnitskiy R.A.
, vol.
100
, pp.
55-58
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014130062
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
23.
Kulchin Y.N.
Vitrik O.B.
Kuchmizhak A.A.
Emel'yanov V.I.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
, vol.
90
, pp.
23017
, 2014
[DOI:
10.1103/PhysRevE.90.023017
] [IF:
2.326
, SJR:
0.993
]
22.
Danilov P.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Mel’nik N.N.
Rudenko A.A.
Yurovskikh V.I.
Zayarny D.V.
Lednev V.N.
Obraztsova E.D.
Pershin S.M.
Bunkin A.F.
, vol.
11
, pp.
106101
, 2014
[DOI:
10.1088/1612-2011/11/10/106101
] [IF:
2.964
, SJR:
0.768
]
21.
Emel’yanov V.I.
Zayarniy D.A.
Ionin A.A.
Kiseleva I.V.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Nguyen T.H.T.
Rudenko A.A.
, vol.
99
, pp.
518-522
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014090057
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
20.
Danilov P.A.
Zayarnyi D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Yurovskikh V.I.
Kulchin Y.N.
Vitrik O.B.
Kuchmizhak A.A.
Drozdova E.A.
Odinokov S.B.
, vol.
44
, pp.
540-546
, 2014
[DOI:
10.1070/QE2014v044n06ABEH015426
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]
19.
Gubko M.A.
Husinsky W.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Nathala C.R.
Rudenko A.A.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Treshin I.V.
, vol.
11
, pp.
65301
, 2014
[DOI:
10.1088/1612-2011/11/6/065301
] [IF:
2.964
, SJR:
0.768
]
18.
Artyukov I.A.
Zayarniy D.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Saltuganov P.N.
, vol.
99
, pp.
51-55
, 2014
[DOI:
10.1134/S0021364014010020
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
17.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Saltuganov P.N.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Sunchugasheva E.S.
, vol.
292
, pp.
678-681
, 2014
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2013.12.032
] [IF:
2.538
, SJR:
0.951
]

2013

16.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Golosov E.V.
Kolobov Y.R.
Ligachev A.E.
, vol.
116
, pp.
1133-1139
, 2013
[DOI:
10.1007/s00339-013-8196-z
] [IF:
1.694
, SJR:
0.509
]
15.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Golosov E.V.
Kolobov Y.R.
Ligachevc A.E.
, vol.
284
, pp.
634-637
, 2013
[DOI:
10.1016/j.apsusc.2013.07.144
] [IF:
2.538
, SJR:
0.951
]
14.
Kuchmizhaka A.A.
Kulchin Y.N.
Vitrika O.B.
Savchuka A.G.
Makarov Sergey
Kudryashov S.I.
A. A.
, vol.
308
, pp.
125-129
, 2013
[DOI:
10.1016/j.optcom.2013.06.051
] [IF:
1.542
, SJR:
0.633
]
13.
Gubko M.A.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Rudenko A.A.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
, vol.
97
, pp.
599-603
, 2013
[DOI:
10.1134/S0021364013100056
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
12.
Kulchin Y.N.
Vitrik O.B.
Kuchmizhak A.A.
Nepomnyashchii A.V.
Savchuk A.G.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
, vol.
38
, pp.
1452
, 2013
[DOI:
10.1364/OL.38.001452
] [IF:
3.416
, SJR:
1.864
]
11.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Ligachev A.E.
Golosov E.V.
Kolobov Yu.R.
, vol.
10
, pp.
56004
, 2013
[DOI:
10.1088/1612-2011/10/5/056004
] [IF:
2.964
, SJR:
0.768
]
10.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Saltuganov P.N.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Golosov E.V.
Goryainov A.A.
Kolobov Yu.R.
Kornieieva K.A.
Skomorokhov A.N.
Ligachev A.E.
, vol.
10
, pp.
45605
, 2013
[DOI:
10.1088/1612-2011/10/4/045605
] [IF:
2.964
, SJR:
0.768
]
9.
Ionin A.A.
Klimachev Y.M.
Kozlov A.Y.
Kudryashov S.I.
Ligachev A.E.
Makarov Sergey
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Rudenko A.A.
Khmelnitsky R.A.
, vol.
111
, pp.
419-423
, 2013
[DOI:
10.1007/s00340-013-5350-4
] [IF:
1.634
, SJR:
0.801
]
8.
Ledneva V.N.
Pershin S.M.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Ligachev A.E.
Rudenko A.A.
Chmelnitsky R.A.
Bunkin A.F.
[DOI:
10.1016/j.sab.2013.07.010
] [IF:
3.150
, SJR:
1.108
]

2012

7.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Saltuganov P.N.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Sharipov A.R.
, vol.
96
, pp.
375-379
, 2012
[DOI:
10.1134/S002136401218004X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

2011

6.
Gorelik V.S.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Chanieva R.A.
Sharipov A.R.
, vol.
38
, pp.
328-333
, 2011
[DOI:
10.3103/S1068335611110030
]
5.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
Golosov E.V.
Golosova O.A.
Kolobov Yu.R.
Ligachev A.E.
, vol.
41
, pp.
829-834
, 2011
[DOI:
10.1070/QE2011v041n09ABEH014530
] [IF:
0.886
, SJR:
0.491
]
4.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Makarov Sergey
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
, vol.
94
, pp.
34-38
, 2011
[DOI:
10.1134/S002136401113008X
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]
3.
Golosov E.V.
Ionin A.A.
Kolobov Yu.R.
Kudryashov S.I.
Ligachev A.E.
Makarov Sergey
Novoselov Yu.N.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
, vol.
6
, pp.
237-243
, 2011
[DOI:
10.1134/S199507801102008X
]
2.
Golosov E.V.
Ionin A.A.
Kolobov Y.R.
Kudryashov S.I.
Ligachev A.E.
Makarov Sergey
Novoselov Y.N.
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
, vol.
104
, pp.
701-705
, 2011
[DOI:
10.1007/s00339-011-6323-2
] [IF:
1.694
, SJR:
0.509
]
1.
Ionin A.A.
Kudryashov S.I.
Ligachev A.E.
Makarov Sergey
Seleznev L.V.
Sinitsyn D.V.
, vol.
94
, pp.
266-269
, 2011
[DOI:
10.1134/S0021364011160065
] [IF:
1.364
, SJR:
0.648
]

Курсы отсутствуют.

Проекты отсутствуют.

Новости отсутствуют.